MITEN HELPPOA ON SAADA APUA TYÖUUPUMUKSEEN?

Miten helppoa on saada apua työuupumukseen

Sosiaali- ja terveysministeriön järjestämässä työkykykoordinaattorikoulutuksessa tehtiin kehittämistyö Työuupuneen monet polut toipumiseen. Osana koulutusta toteutettiin tyouupumus.net -sivustolla kysely syksyllä 2018. Kyselyyn vastattiin anonyyminä ja vastauksia kertyi 233 kappaletta. Kyselyn tulokset kertoivat karua kieltä siitä, miten moni koki, ettei ole saanut kunnollista apua työuupumukseen tai sitä on ollut vaikea löytää.

Tunne, että ei tule uupumuksestaan kunnolla kuulluksi, oli myös hyvin yleinen vastanneiden keskuudessa. Kyselyn avoimiin kysymyksiin iso joukko työuupuneita kirjoitti siitä, miten olisi kaivannut enemmän tukea työpaikaltaan tai ettei ollut saanut sitä lainkaan. Huolestuttavia, mutta ei yllättäviä tuloksia.

Yli puolet työuupuneista kokee, että ei saa kunnolla apua ongelmaansa

Vastanneista alle puolet (46%) koki saavansa apua työuupumukseen. Vain 7,9% kaikista vastanneista koki avun saamisen työuupumukseen pitävän täysin paikkansa. Lisäksi 38,1% vastanneista näki, että avun saaminen piti melko hyvin paikkansa. 54% vastanneista oli kuitenkin sitä mieltä, että väite ”Koen saavani apua työuupumukseeni” ei heidän kohdalla pidä paikkaansa (12,9%) tai ei juuri pidä paikkaansa (41,1%).  40% vastasi pitävän täysin paikkansa tai melko hyvin paikkansa, että heidän hoitopolkunsa on ollut eheä ja että heitä on ohjattu oikeille ammattilaisille tarpeidensa mukaan. Samaan aikaan kuitenkin 60% vastanneista työuupuneista oli sitä mieltä, että tämä ei juuri pidä paikkansa tai olivat voimakkaasti sitä mieltä, että ei pidä paikkansa.

Kaikista vastanneista jopa 94,1% tunsi, että oma aktiivinen tuen etsiminen on ollut tarpeen. Vajaa kolmasosa vastaajista koki saaneensa työuupumukseensa monipuolista apua. Kyselyssä kysyttiin myös ”Miten hyödylliseksi koet, että yksi taho koordinoisi työuupuneen hoitoa ja opastaisi erilaisten ammattilaisten luo tarpeen mukaan?”.  Neljä viidestä näki, että olisi erittäin hyödyllistä, että olisi olemassa taho, joka koordinoisi työuupuneen hoitoa ja ohjaisi erilaisten ammattilaisten luo tilanteen mukaan. Lopuistakin vastanneista valtaosa koki kyseisen mahdollisuuden melko hyödylliseksi.

Moni työuupunut kokee, että ei tule kuulluksi

Kyselyssä oli mukana myös kaksi avointa kysymystä. Ensimmäinen näistä oli ”Miltä tahoilta ja mistä asioista koet saaneesi vaikuttavaa apua työuupumuksen voittamiseksi?” ja toinen ”Millaisissa asioissa olisit toivonut enemmän apua?”. Ensimmäiseen kysymykseen ”Miltä tahoilta ja mistä asioista koet saaneesi vaikuttavaa apua työuupumuksen voittamiseksi?” noin puolet vastanneista oli maininnut jonkin terveydenhuollon ammattilaisen. Useita mainintoja oli työterveydenhuollon eri toimijoista, psykoterapeuteista ja julkisen puolen terveydenhuollosta. Kuitenkin lähes tasan puolet näin vastanneista toi myös esiin, että hoitoon ei ollut ollut helppo päästä tai sitä oli saanut vain vähän tai se oli pitänyt hankkia omalla rahalla. Tai sitten uupunutta ei oltu aidosti kuultu kuin vasta monien käyntien, voinnin selkeästi huononnuttua tai useammalla asiantuntijalla vierailun jälkeen.

Kaikista kyselyyn vastanneista melkein kolmas osa (31%) kirjoitti jompaankumpaan avoimista kysymyksistä siitä, miten he tunsivat, ettei heitä oltu kuultu kunnolla tai ei oltu uskottu kertomaansa tai heidän kokemuksiaan oli vähätelty. Joka neljäs vastannut toi avoimissa kysymyksissä esiin sitä, että jossain kohtaa oli ollut tilanteessa, jossa ei ollut tiennyt, että mistä voisi saada apua. Dramaattisin luku oli se miten suuri osa vastanneista toi avoimissa kysymyksissä esiin sitä, että oli jäänyt kokonaan vaille tai ainakin hyvin vähälle tuelle työpaikan puolelta. 42% kaikista vastanneista kirjoitti avoimeen kysymykseensä toivoneensa enemmän apua työpaikalta.

Etusivulle