MITEN ESIMIES VOISI AUTTAA TYÖUUPUNUTTA PARANTUMISESSA?

Tyouupumus.net – syksyllä 2017 kaksi nettikyselyä. Ensimmäisessä kysyttiin sivuston kävijöiltä, että miltä tahoilta he kaipasivat tai olisivat kaivanneet enemmän tukea uupumuksen selättämisessä. Vaihtoehtoina olivat perhe, ystävät, esimies, työkaverit, työterveyshuolto, muu terveydenhuolto, terapeutti, työnohjaaja ja vertaistuki. Selkeästi eniten vastausten perusteella kaivattiin, että esimies olisi tarjonnut enemmän tukea työuupuneelle, mitä todellisuudessa oli antanut. Myös työterveyshuollolta ja työkavereilta olisi enemmistö vastanneista toivonut enemmän tukea kuin mitä oli kokenut saaneensa. Perhe oli neljäs taho, joka nousi selkeästi kyselyn vaihtoehdoista esiin. Moni kyselyyn vastannut työuupunut olisi siis halunnut saada enemmän tukea ihan lähimmiltä ihmisiltään. Muut kyselyssä mukana olleet tahot oli valittu vain muutamien kyselyyn vastanneiden toimesta. Syynä tähän mahdollisesti myös se, että työuupunut ei ole lainkaan ollut tekemisissä kyseiden tahojen kanssa tai edes tunnistanut, että tukea olisi voinut saada myös tällaisilta tahoilta.

Esimies auttaa työuupunutta koneen ääressä

Loppusyksystä 2017 Tyouupumus.net sivusto kartoitti sitä, että miten merkittäviksi työuupuneet kokivat esimiehen erilaiset tavat auttaa työuupunutta toipumaan. Merkittävimpinä vastanneet kokivat, että esimies kuuntelee aidosti uupunutta, osoittaa teoin haluavansa auttaa sekä tuo selkeästi esille, että uupuneella on oikeus rauhassa toipua ilman, että se heikentäisi hänen asemaansa työpaikalla. Yhtä tärkeänä vastanneet näkivät myös sen, että esimiehellä olisi riittävästi tietoa työuupumuksesta, sen synnystä, vaikutuksista ja hoidosta. Yhdeksän kymmenestä vastanneesta työuupuneesta koki erittäin tärkeänä myös, että esimies ottaa huomioon uupuneen näkemykset siitä, millaisin muutoksin uupuneen työn kuormittavuutta saataisiin pienennettyä ja sen, että esimies edesauttaa tällaisten konkreettisten muutosten toteutumista.

Suurin osa vastannesita oli sitä mieltä, että esimies voisi auttaa uupunutta aidosti kuuntelemalla ja olemalla kiinnostunut

Kyselyssä oli myös avoin kysymys, jolla haluttiin saada selville, että millaisilla muilla kuin kyselyssä mainituilla tavoilla työuupuneiden mielestä esimies voisi uupunutta tukea. Kyselyyn vastanneita oli kokonaisuudessaan 163 ja näistä 63 oli vastannut myös avoimeen kysymykseen. Avoimeen kysymykseen vastanneista melkein 40% koki, että ihan vain jo kuuntelemalla ja olemalla aidosti kiinnostunut alaisensa kuulumisista olisi hienoa tukea esimieheltä työuupuneelle. Moni kirjoitti siitä, miten tärkeää työuupumuksen kohdanneelle olisi, että esimies kuuntelisi ja uskoisi uupuneen omaa näkemystä siitä, että mitkä asiat työssä kuormittavat.  Myös se, että työuupunut saisi olla itse mukana miettimässä muutoksia tehtäviinsä nähtiin olennaisena asiana.

Usea vastannut koki, luonnollisestikin, erittäin ikäväksi sen, että esimies suhtautui uupumukseen todella vähättelevästi. Ymmärrystä ja tietämystä työuupumuksesta toivottiin lisää esimiestaholta. Toisaalta moni oli huolissaan myös esimiehen omista voimista. Esimiehenkään ei tarvitse olla yli-ihminen ja piilotella omia haasteitaan.  Ennemmin toivottiin, että esimiehet tarjoaisivat omalla esimerkillään luvan pitää tärkeänä omaa hyvinvointiaan ja toimia sen edun mukaisesti. Uupuneena esimies ei kykene tukemaan alaisiaankaan.  Vastauksissa oli toivottu esimiehen näyttävän mallia siinä, että avun hakeminen asioihin, joita ei itse osaa tai joihin eivät aika ja voimat riitä, on tervettä.

Kyselyn avoimet kysymykset toivat jälleen hyvin esiin myös sen, että jokainen meistähän on kuitenkin yksilö. Siksi esimiehelle ja muulle työyhteisölle tärkein neuvo mielestäni on, että kysele avoimesti suoraan uupumuksen kanssa kamppailevalta ihmiseltä, että miten hän toivoo tulevansa kohdatuksi.  Ja arvosta sitten hänen toiveitaan. Lue myös artikkeli Miten helppoa on saada apua työuupumukseen.